Reklamacje

FORMULARZ REKLAMACYJNY

TG Import Tomasz Goszczyński

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 116, 05-420 Józefów

e-mail: tgimport@wp.pl

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Data wykrycia wady: …………………………………………………………………………..

Szczegółowy opis wykrytych wad: …………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/dostawy:…………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko Klienta:…………………………………………………………………………..

Adres Klient:…………………………………………………………………………..

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta…………………………………………………………………………..

Informacje dodatkowe:…………………………………………………………………………..

Podpis Klienta**:…………………………………………………………………………..

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/