Odstąpienie

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TG Import Tomasz Goszczyński

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 116, 05-420 Józefów

e-mail: tgimport@wp.pl

Ja ………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________